Zuzanna Walczyk

Zuzanna Walczyk

Zuzanna Walczyk, Prawnik w Kancelarii Snażyk Granicki specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Komisji Nadzoru Finansowego, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych. Do jej obowiązków należało m.in. prowadzenie postępowań o udzielenie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz dystrybutorów tytułów uczestnictwa funduszy, a także udział w opracowywaniu wewnętrznych oraz zewnętrznych stanowisk Komisji. Zuzanna pracowała również jako wewnętrzny prawnik w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą korporacyjną i regulacyjną towarzystwa jako spółki akcyjnej i podmiotu nadzorowanego oraz współpracowała ze wszystkimi departamentami.